Opłaty

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 :

Drodzy Studenci, udostępniono dla Was  indywidualny numer konta do realizowania wpłat tytułem świadczeń na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (tj. opłaty za studia, legitymacje, dyplomy etc.). Numer SUBKONTA jest dostępny w WIRTUALNEJ UCZELNI w  zakładce MENU TWOJE DANE FINANSOWE DANE FINANSOWE

 • Opłata za legitymacje ELS– 17,00zł
 • Opłata za duplikat legitymacji ELS – 25,50 zł
 • Wysokość opłaty za dyplom w języku polskim: 60,00 zł
 • Wysokość opłaty za dyplom w języku angielskim – 40,00 zł
 • Wysokość opłaty za duplikat dyplomu – 90,00 zł
 • Odpłaty za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte planem studiów  dla studentów  ( Zarządzenie Rektora nr 44/2018 z dnia 10.07.2018 )
  –   powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce
  –  uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów
  –   uczestniczenie w części  zajęć z następnego roku studiów  w trybie tzw. awansu

 

WYLICZA SIĘ JAKO ILORAZ OPŁATY ROCZNEJ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH OBOWIĄZUJACEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019, ORAZ LICZBY PUNKTÓW ECTS PRZYPADAJACYCH NA DANY ROK AKADEMICKI POMNOŻONY PRZEZ LICZBĘ  PUNKTÓW ECTS PRZYPISANYCH DO DANEGO PRZEDMIOTU ZGODNIE Z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA OBOWIĄZUJACYM NA DANYM KIERUNKU STUDIÓW

 • Opłata za studia   I stopnia – kierunek  pielęgniarstwo  / roczny koszt kształcenia   21.170,00  zł
 • Opłata za studia  II stopnia – kierunek  pielęgniarstwo  / roczny koszt kształcenia     5.470,00  zł
 • Opłata za studia   I stopnia – kierunek  położnictwo     /  roczny koszt kształcenia   18.970,00  
 • Opłata za studia  II stopnia – kierunek  położnictwo     /  roczny koszt kształcenia      6.990,00