ICNP – informacje o klasyfikacji

 

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP ® jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i integralną częścią globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.

ICNP® powstała i jest rozwijana jako specjalny projekt Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) – największej organizacji międzynarodowej reprezentującej interesy tej grupy, zrzeszającej 135 krajów. Pomysł klasyfikacji pielęgniarskiej ponadnarodowej pojawił się w 1989 r., gdy pielęgniarki same zdecydowały, że potrzebują uporządkować terminologię specjalistyczną, pozwalającą precyzyjnie opisywać działania/interwencje pielęgniarskie na podstawie zgromadzonego wywiadu.

Słownik pojęć zaczęto budować w 1991 roku, jego pierwsza robocza edycja powstała w 1993 r., w 1994 r. zainicjowano tworzenie struktury terminów. Kluczowymi zmiennymi dla terminów przyjęto pojęcia – nursing phenomenon (zjawisko pielęgniarskie), nursing actions (działania pielęgniarskie) oraz nursing diagnosis (diagnozy pielęgniarskie), które stały się nazwami trzech części, z których składały się wersje ICNP® Alfa i Beta. W druku słownik ukazał się w 2005 r. jako wersja ICNP® Version 1.0 (ICNP® V1), wersja ta posiadała znacząco zmienioną i uproszczoną strukturę.

Wśród przyczyn wprowadzania klasyfikacji odnoszących się do praktyki pielęgniarskiej wymienia się najczęściej:

 • standaryzację słownictwa, jakim posługują się pielęgniarki;
 • wysoki poziom wzajemnego zrozumienia między grupami pracującymi nawet w skrajnie odmiennych wrunkach i kulturze;
 • poszerzenie wiedzy pielęgniarek na temat relacji między diagnozą pielęgniarską, działaniem a jego wynikiem;
 • rozwój baz danych i systemów informacyjnych wspomagających działalność bieżącą i zarządzanie ochroną zdrowia;
 • wspieranie nauczania i rozwoju zawodowego;
 • określanie niezbędnych nakładów na opiekę pielęgniarską;
 • planowanie zasobów niezbędnych w codziennej praktyce;
 • nawiązanie do innych medycznych systemów klasyfikacji. (MK, 2012)

 

ICNP® – definicja
Ujednolicony system języka pielęgniarskiego, terminologia stosowana w praktyce pielęgniarskiej, ułatwiająca porównywanie pojęć stosowanych w konkretnych placówkach z istniejącymi systemami terminologicznymi.

 • podstawowa wersja ICNP® w języku angielskim
 • następnie tłumaczenia na języki narodowe.
 • możliwe jest istnienie tylko jednej wersji narodowej/ językowej dla każdego państwa i języka
 • terminy i definicje wymienione w słowniku ICNP® są zgodne z międzynarodową normą ISO 1087-1:2000 Vocabulary (Terminologia: zasady i koordynacja)
 • definiowanie: zasada przewagi zrozumiałości nad poprawnością lingwistyczną. (MK, 2012)

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – ICNP ® jest własnością i jest chroniona prawem autorskim przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) i jest:

 • rozwijana na doświadczeniach innych klasyfikacji
 • program o zasięgu międzynarodowym pod auspicjami International Council of Nurses (ICN)
 • referencyjna (fundamentalna) dla standardu terminologicznego ISO – wytycznych dla rozwijania wszystkich terminologii pielęgniarskich
 • reprezentatywna dla środowiska pielęgniarskiego w kontekście całej opieki zdrowotnej – mapowana do SNOMED CT, ICF, włączona w struktury Rodziny Klasyfikacji WHO. (MK, 2012)

ICNP (R) jest podstawowym elementem tworzenia I-NMDS (Międzynarodowego Minimalnego Zbioru Danych o Pielęgniarstwie), który będzie zawierać podstawowe, niezbędne, minimalne danych, jakie będą gromadzone podczas świadczenia opieki pielęgniarskiej. I-NMDS to ramy dla gromadzenia informacji do opisu i badania pielęgniarstwa, praktyki pielęgniarskiej, zasobów opieki zdrowotnej i wybranych problemów związanych z pielęgniarstwem. (M.Kisilowska)

W 2012 r. powstała Rada ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie, której zadaniem będzie między innymi wypracowanie wzorów dokumentacji elektronicznej.

 

Postanowienia w sprawie wdrożenia Klasyfikacji do praktyki pielęgniarskiej w Polsce:

 

Klasyfikacja w „Rodzinie Klasyfikacji” Światowej Organizacji Zdrowia”, więcej >>>

 

 

W Polsce projekt był prowadzony od 2000 r. przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, które było odpowiedzialne za tłumaczenie wersji 1.0, 1.1, 2.0 i 3.0 wraz Akredytowanym Centrum Badania i Rozwoju ICNP ®, które przejęło to zadanie w 2010 r.

Klasyfikacja w PTP prowadzona była (od 2006 r.) przez Zespół ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP (R) ) przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – uchwała [POBIERZ]. Koordynator Projektu –  Dorota Kilańska, kontakt: dorota.kilanska@umed.lodz.pl

Za rozwijanie i badania Klasyfikacji na śwecie odpowiadają Akredytowane Centra Badania i Rozwoju ICNP ® Międzynarodowej Rady Pielęgniarek i Położnych (ICN), które posiadają akredytację Międzynarodowej Rady Pielęgniarek i są miejscem, punktem kontaktowym z ICN.

 

W Polsce za wdrożenie ICNP ® odpowiada:
Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy UM w Łodzi

kontakt w razie pytań/konsultacje:
Uniwersytet Medyczny, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa
90-251 Łódź ul. Stefana Jaracza 63 p. 1.9
Dyrektor Centrum dr Dorota Kilańska
Email: dorota.kilanska@umed.lodz.pl

 

ZASOBY W JĘZYKU POLSKIM

 

INFORMACJE O TWORZENIU TERMINOLOGII W KLASYFIKACJI ICNP ®

 

 

 


Korzystanie z Klasyfikacji ICNP ®:
Warunki korzystania znajdują się na stronie
Zapytania w sprawie należy adresować na adres email coenena@uwm.edu

(opracowanie D. Kilańska, maj 2013)