Nostryfikacja

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Podstawa prawna

Zasady dotyczące nostryfikacji dyplomów uczelni zagranicznych zostały opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie z dnia 28 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881)
oraz na podstawie Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 14 z dnia 18.06.2019 r.  w sprawie postępowania zmierzającego do porównania efektów uczenia się dla osób nostryfikujących dyplom pielęgniarki/położnej, Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 16 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej.

 

Informacje ogólne

Nostryfikacja to procedura mająca na celu uznanie/brak uznania równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Organem właściwym do przeprowadzania procedury w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych jest Uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A, albo B+
w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.

 

Procedura wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego

Zasady dotyczące procedury nostryfikacyjnej:

 1. Osoby zainteresowane wszczęciem procedury nostryfikacyjnej na UM w Łodzi, proszone są o kontakt z Dziekanatem Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk
  o Zdrowiu w celu umówienia terminu spotkania z Prodziekanem Oddziału Pielęgniarstwa
  i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, w celu złożenia wymaganych dokumentów.
 2. Dokumenty składa osobiście osoba zainteresowana.
 3. Wszystkie dostarczone dokumenty, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula RP.
 4. O poszczególnych etapach procedury nostryfikacyjnej Kandydaci są informowani odrębnymi mailami oraz listami poleconymi.
 5. Kandydat obowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres email osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą,
 • pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego,
 • datę wydania dyplomu oraz pełną nazwę uczelni wydającej dyplom (miasto),
 • nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja,
  która wydała dyplom,
 • nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się
  o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia zakończone wydaniem dyplomu,
  z datą wydania świadectwa lub dyplomu, nazwą instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom oraz nazwą państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała dyplom,

  • kopia dyplomu oraz oryginał dyplomu do wglądu,
  • kopia tłumaczenia dyplomu na język polski przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego, oryginał do wglądu,
  • kopia suplementu do dyplomu z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów
  • realizowanych w toku studiów z liczbą godzin i punktami ECTS, oryginał do wglądu,
  • kopia tłumaczenia suplementu na język polski, poświadczona przez tłumacza przysięgłego z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów realizowanych w toku
 • studiów, z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, a także punktami ECTS, oryginał
  do wglądu,

  • kopia świadectwa, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia oraz oryginał do wglądu,
  • kopia tłumaczenia świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia,
  • życiorys, podpisany i datowany,
  • oświadczenie osoby ubiegającej się o nostryfikację o dacie i miejscu urodzenia.
 1. Opłata za porównanie efektów uczenia się jest zawarta w kosztach procedury nostryfikacyjnej, która wynosi 50% wynagrodzenia profesora.
 2. Warunkiem przystąpienia do procedury porównania efektów uczenia się jest wpłacenie w/w kwoty na konto Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 3. W celu uznania równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kandydat, któremu Uczelnia wszczęła procedurę nostryfikacyjną na podstawie pozytywnej opinii Komisji ds. Nostryfikacji, jest zobowiązany do przystąpienia do testu komputerowego porównującego efekty kształcenia.

 1. Dla kierunku Pielęgniarstwo: Test obejmuje 120 pytań z 7 przedmiotów (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne – 20 pytań, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne – 20 pytań, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – 20 pytań, psychiatria
  i pielęgniarstwo psychiatryczne – 20 pytań, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – 20 pytań, podstawy ratownictwa medycznego – 10 pytań, badanie fizykalne – 10 pytań).
 2. Dla kierunku Położnictwo: Test obejmuje 120 pytań z 7 przedmiotów (podstawy opieki położniczej – 10 pytań, podstawowa opieka zdrowotna – 20 pytań, badanie fizykalne – 10 pytań, techniki położnicze i prowadzenie porodu – 20 pytań, położnictwo
  i opieka położnicza – 20 pytań, ginekologia i opieka ginekologiczna – 20 pytań, neonatologia i opieka neonatologiczna – 20 pytań).
 3. Warunkiem zaliczenia testu porównującego efekty uczenia się uzyskane przez Kandydata na uczelni macierzystej z efektami uczenia się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jest uzyskanie przez Kandydata minimum 60% prawidłowych odpowiedzi. Obowiązuje następująca skala ocen:

Od 60 % do 67 % pkt.                        – 3,0 (dostateczny)
powyżej 68 % do 75 % pkt.               – 3,5 (dość dobry)
powyżej 76 % do 83 % pkt.               – 4,0 (dobry)
powyżej 84 % do 91 % pkt.               – 4,5 (ponad dobry)
powyżej 92 % do 100% pkt.              – 5,0 (bardzo dobry)

 1. Skład Komisji ds. Nostryfikacji na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo w Oddziale Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Przewodniczący: Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo;

Członkowie:

Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych na Kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo,

Opiekun ostatniego roku właściwego kierunku i poziomu studiów.

 1. Warunkiem uznania równoważności dyplomu jest pozytywna opinia Komisji
  Nostryfikacji.

 

Terminy

Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku uczelni nostryfikującej. Uczelnia nostryfikująca dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku uczelnia nostryfikująca wyznacza wnioskodawcy termin jego uzupełnienia nie krótszy niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów
za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu
w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.
Do ww. terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłumaczenia dokumentów oraz złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

 

Opłaty

Opłata za porównanie efektów uczenia się jest zawarta w kosztach procedury nostryfikacyjnej, która wynosi 50% wynagrodzenia profesora. Opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

 

Odmowa wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, uczelnia wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie.

Podstawa prawna: art. 327 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).

Postanowienie powinno zawierać:

 • oznaczenie jednostki uczelni lub innej placówki naukowej wydającej postanowienie,
 • datę jego wydania,
 • oznaczenie osoby, która zwróciła się o wszczęcie nostryfikacji,
 • powołanie podstawy prawnej,
 • rozstrzygnięcie dotyczące odmowy wszczęcia postępowania wraz z uzasadnieniem,
 • podpis z podaniem stanowiska osoby upoważnionej do wydania postanowienia,
 • pouczenie o dopuszczalności wniesienia zażalenia do rektora uczelni.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096).

 

Uchwały końcowe i wydawane zaświadczenia

Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego wydaje się zaświadczenie.

Zaświadczenie stwierdza, że przedłożony dyplom uzyskany za granicą jest równoważny
z konkretnym polskim dyplomem (np. dyplomem ukończenia studiów pierwszego/drugiego stopnia), nadającym konkretny polski tytuł zawodowy (np. licencjata, inżyniera, magistra, lekarza).

Od postanowień podjętych przez uczelnię nostryfikującą służy wnioskodawcy odwołanie na podstawie art. 127 KPA oraz w oparciu o Zalecenie w sprawie kryteriów i procedur oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu przyjęte w 2001 r., zmienione w 2010 r.

 

Wykaz podręczników

Pielęgniarstwo

 1. Gajewski P., Szczeklik A., Interna Szczeklika, Medycyna Praktyczna, Kraków 2018, wyd. 9.
 2. Talarska D., Zazulińska – Ziółkowska D., Pielęgniarstwo internistyczne, PZWL, Warszawa 2017.
 3. Noszczyk W., Chirurgia, PZWL, Warszawa 2018.
 4. Wasilewska E., Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, PZWL, Warszawa 2014.
 5. Kawalec W., Grenda R., Kulus M. (red. naukowa), Pediatria tom 1-2, PZWL, Warszawa 2018.
 6. Kaczmarski M, Piskorz-Ogórek K., Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Help-Med. s.c., Kraków 2014.
 7. Górna K., Jaracz K., Rybakowski J., Pielęgniarstwo psychiatryczne, PZWL, Warszawa 2019.
 8. Jarema M. (red. naukowa), PSYCHIATRIA, PZWL, Warszawa 2016.
 9. Dudenhausen J. W., Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, PZWL, Warszawa 2011.
 10. Łepecka – Klusek C., Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. PZWL, Warszawa 2016.
 11. Wytyczne resuscytacji 2015 Europejska Rada Resuscytacji, Kraków 2016 – praca zbiorowa.
 12. Gaszyński W., Intensywna Terapia i Medycyna Ratunkowa Wybrane Zagadnienia, PZWL, Warszawa 2016.
 13. Guła P., Machała W., Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR, PZWL, Warszawa 2017.
 14. Bickley L.S., (tłumaczenie Gaciong Z., Jędrusik P.): Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym, Termedia, Poznań 2014.
 15. Dyk D., Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 2013.

 

Położnictwo

 1. Troszyński M., Położnictwo – ćwiczenia, PZWL, Warszawa 2016.
 2. Bręborowicz G., Położnictwo i ginekologia tom 1 i 2, PZWL, Warszawa 2015.
 3. Łepecka – Klusek C., Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, PZWL, Warszawa 2016.
 4. Ślusarska B., Marcinowicz L., Kocka K., Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa, PZWL, Warszawa 2019.
 5. Dyk D., Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 2013.
 6. Bickley L.S., (tłumaczenie Gaciong Z., Jędrusik P.): Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym, Termedia, Poznań 2014.
 7. Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem tom 1 i 2, PZWL, Warszawa 2017.
 8. Ciechaniewicz W., Pielęgniarstwo – ćwiczenia, PZWL, Warszawa 2014.

 

Przydatne linki:

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow