O Oddziale

Treści kształcenia – Pielgniarstwo studia pierwszego stopnia

Treści kształcenia – Pielgniarstwo studia drugiego stopnia

Opis Oddziału

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa przygotuje Cię do zawodu na bardzo wysokim poziomie. Sztuka działania – profesjonalne pielęgnowanie, celna diagnoza, prowadzenie procesu pielęgnowania – takie cele wyznaczają młodym ludziom wykładowcy. Pielęgniarki i położne, pracując w wieloaspektowych placówkach medycznych, mają szerokie pole do wprowadzania twórczych rozwiązań, wpływających na życie codzienne zarówno człowieka zdrowego jak i chorego, organizacji, środowisk lokalnych i pozycję zawodu. Innowacyjność w pielęgniarstwie to podstawowe źródło postępu w opiece zdrowotnej na całym świecie. Praca w zawodzie pielęgniarki to nie tylko atrakcyjny zawód, ale przede wszystkim praca, która daje satysfakcję z pomagania innym.

Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12.12.1996 r. podjął uchwałę powołującą od 1.10.1997 r. Oddział Pielęgniarstwa w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa został powołany w dniu 15 maja 2003 r. uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, tym samym wyłączono kształcenie pielęgniarek i położnych ze struktur Wydziału Lekarskiego. Od 01.07.2010 roku zgodnie z uchwałą Senatu Wydział przekształcono w Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa i włączono w strukturę Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Oddział prowadzi kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na następujących rodzajach studiów:

 • studia pierwszego stopnia
 • studia pierwszego stopnia tzw. pomostowe
 • studia drugiego stopnia

 

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna od 27.02.2006 r.

Kształci magistrów pielęgniarstwa i położnictwa na studiach II° stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych), a także licencjatów pielęgniarstwa i położnictwa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych).

Oferuje również studia I °stacjonarne oraz niestacjonarne (zaoczne) na kierunkach pielęgniarstwo tzw. pomostowe i położnictwo tzw. pomostowe. Studia pomostowe ułatwiają uzupełnienie wykształcenia osobom, które uzyskały kwalifikacje pielęgniarki/położnej w poprzednim systemie kształcenia (licea medyczne, szkoły policealne, szkoły pomaturalne, kształcące w zawodzie pielęgniarki i położnej) i posiadają już kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu oraz staż pracy, w sytuacji, kiedy obecny system kształcenia opiera się tylko na szkolnictwie wyższym.

Wysoko wykwalifikowane grono wykładowców, profesjonalnie wyposażona baza dydaktyczna i kliniczna oraz rozwinięta baza lokalowa zapewnia studentom Oddziału kształcenie na wysokim poziomie.

O umacnianiu się pozycji Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa świadczy pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Wyższego.

 

Pielęgniarstwo

Opis kierunku

Misją jest: „ nauczanie i prowadzenie badań naukowych, rozwój kadry naukowej, działalność w zakresie ochrony zdrowia”

Cel kształcenia to zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanej pracy poprzez  kształtowanie sylwetki absolwenta gotowej do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.

Dlaczego warto być pielęgniarką?

 • jest to zawód, który znajduje się na 2. miejscu zaufania publicznego;
 • jest to zawód, w którym możesz mieć ponad 13 milionów koleżanek na całym świecie;
 • jest to zawód, który umożliwia dalszy rozwój zawodowy i kształcenie ustawiczne;
 • jest to zawód autonomiczny;
 • jest to zawód zaufania społecznego;
 • Jest to zawód organizatorów i menedżerów;
 • Będąc pielęgniarką masz szansę:
  – pracy w zespole, którego celem jest pomoc człowiekowi zdrowemu oraz choremu w radzeniu sobie z chorobą i niepełnosprawnością;
  – dołączyć do elitarnego grona pielęgniarek badaczy,
  – zmieniać opiekę nad pacjentem, zadbać o bezpieczeństwo pacjentów;
  – stać się jednym z członków międzynarodowych sieci studenckich.
  – poznać tajniki ludzkiego ciała i nauczyć się odpowiadać na jego potrzeby;
  – pracować w różnorodnych środowiskach (m.in. szpitalach, przychodniach, szkołach, zakładach karnych);
  – edukować, prowadzić badania, być blisko człowieka potrzebującego;
  – zapobiegać chorobom, promować zdrowie
 • Zawsze znajdziesz pracę: na świecie brakuje ponad 1 mln pielęgniarek.
 • Pielęgniarki są „kręgosłupem” opieki zdrowotnej;

 

Pielęgniarstwo to dyscyplina praktyczna i naukowa.

Dynamiczny rozwój pielęgniarstwa rozszerza zakres kompetencji i samodzielności pielęgniarki. Wraz z rozwojem medycyny rosną wymagania stawiane pielęgniarkom, oczekiwana jest szeroka wiedza medyczna, a także umiejętność obsługi skomplikowanej, nowoczesnej aparatury medycznej. Rola społeczno-zawodowa współczesnej pielęgniarki wymaga wielokierunkowego wykształcenia na wyższym poziomie w związku z powyższym absolwent UM w Łodzi jest profesjonalnie przygotowany zarówno z dziedziny nauk podstawowych, które dają obraz ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych, jak i z zakresu nauk kierunkowych, które przygotowują do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki.

Edukacja na Kierunku Pielęgniarstwa zapewnia:

 • zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w oparciu o wartości, takie jak mądrość, uczciwość, odpowiedzialność i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu
 • motywację do nieustannego poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy
 • korzystanie z aktualnej wiedzy w celu zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanej pracy zarówno na poziomie naukowym jak i technicznym
 • ukształtowanie samodzielności i elastyczności
 • poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz ekosystemu
 • budowanie społecznie akceptowanych zachowań, które umożliwiają i ułatwiają współpracę w zespołach opieki zdrowotnej
 • inicjowanie i wspieranie działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia
 • umiejętność posługiwania się językiem obcym na potrzeby wykonywanej pracy

 

Rolę pielęgniarki wyznaczają funkcje zawodowe w ramach, których absolwent pielęgniarstwa jest przygotowywany do  takich zadań jak:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią poprzez:

 • Postrzeganie jednostki w sposób holistyczny
 • Rozpoznawanie potrzeb jednostki i grupy
 • Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej
 • Wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych
 • Pomaganie jednostce i rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności  w chorobie czy niepełnosprawności

 

2. Promocji i edukacji zdrowotnej jednostki, rodziny

3. Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej poprzez:

 • Współpracę z jednostką, rodziną, lekarzem i innymi członkami zespołu

 

4. Rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych

 

Profil absolwenta

Absolwenci pielęgniarstwa posiadają umiejętności: sprawowania wysokiego poziomu opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym w zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; edukacji chorego i jego bliskich do życia z chorobą i niepełnosprawnością; interdyscyplinarnego komunikowania się w zespole medycznym; inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia; promocji zdrowego stylu życia; organizowania pracy własnej i nadzorowania opieki pielęgniarskiej włącznie z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań; prowadzenia kształcenia zawodowego oraz badań naukowych w zakresie swojej specjalności.

W dobie rosnącej świadomości obywateli w zakresie potrzeb zdrowotnych zwiększa się zapotrzebowanie na usługi w ochronie zdrowia, co pozwala sądzić, że jeszcze przez wiele lat w przyszłości zawód pielęgniarki będzie preferowany na rynku pracy.

Pielęgniarką możesz zostać kończąc Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który umożliwi Ci:

 • kontakt z profesjonalną kadrą pielęgniarską;
 • dostęp do najlepszych placówek ochrony zdrowia, w których odbywa się kształcenie;
 • możliwość rozwoju naukowego w kołach studenckich;

 

A co po studiach?…

Absolwent pielęgniarstwa jest przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym w:

 • szpitalach;
 • zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (przychodnie);
 • ośrodkach medycyny pracy;
 • placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki);
 • ośrodkach służby medycyny;
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych;
 • domach opieki społecznej;
 • ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej;
 • jednostkach ratownictwa medycznego;
 • sanatoriach;
 • zakładach pracy chronionej;
 • medycynie przemysłowej;
 • administracji państwowej i samorządowej;
 • zespole lekarza rodzinnego;
 • szkolnictwie średnim i wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz podjęcia kształcenia podyplomowego.

Studia drugiego stopnia łączą przygotowanie zawodowe z pielęgniarstwa z przygotowaniem w zakresie dydaktyki, pedagogiki, organizacji i zarządzania, Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań na stanowiskach nauczycielskich lub kierowniczych.

Osoby kończące studia potrafią samodzielnie:

 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską
 • współpracować z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie doskonalenia jakości sprawowanej opieki
 • nauczać przyszłych adeptów do zawodu
 • prowadzić badania naukowe

 

Doskonale wyszkolona pielęgniarka – staje się równoprawnym partnerem lekarza w procesie leczenia oraz w profilaktyce chorób!

 

Położnictwo

Opis kierunku

Zawód położnej jest zawodem samodzielnym z bogatą historią i tradycjami zawodowymi, wymagającymi ciągłego i ustawicznego kształcenia. Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą w różnych okresach jej życia, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą, noworodkiem, niemowlęciem do 42 dnia życia oraz rodziną.

Położnictwo jest najdawniejszą dziedziną uprawiania medycyny. Zawód położnej ma już tysiące lat – jego początki sięgają czasów starożytnych i jest on zarówno sztuką, jak
i nauką.

Od zarania dziejów położna uczestniczyła w cudzie narodzin, którego nie da się porównać do niczego innego.

Położna to zawód szczególnego zaufania społecznego, zawód  gdzie obok wiedzy, umiejętności  i wykształcenia, niezbędna jest pasja i powołanie.

To zawód w wykonywaniu, którego dotyka się tajemnicy życia, i który niesie

w swoim powołaniu pomoc w najważniejszej chwili – momencie narodzin i rozwoju nowego życia. Położna „stoi na straży” zdrowia zarówno kobiety jak i jej dziecka – to bardzo odpowiedzialne zadanie, zwłaszcza, że ten zawód wiąże się często z koniecznością samodzielnego podejmowania decyzji, wspieranych aktami prawnymi.

Cechy  psychofizyczne właściwe dla zawodu położnej to koncentracja i podzielność uwagi, uzdolnienia organizacyjne oraz spostrzegawczość.

Położne powinny charakteryzować się : poczuciem odpowiedzialności, rzetelnością, sumiennością, umiejętnością nawiązywania kontaktów, zdolnością podejmowania decyzji,
a w postawach wobec drugiego człowieka poszanowaniem godności osoby ludzkiej, cierpliwością, troskliwością, opiekuńczością, życzliwością i bezinteresownością oraz gotowością do ustawicznego kształcenia się.

“Szczęśliwy, kto pomaga, komu może”- taką możliwość daje zawód położnej poprzez uczestnictwo w  akcie narodzin, tę radość i poczucie satysfakcji z niesienia profesjonalnej pomocy matce i dziecku.

„Dane Wam Położnym będzie cieszyć się w promieniach szczęścia matki trzymającej w objęciach nowonarodzone dziecko”.

 

Kształcenie na kierunku Położnictwo realizowane jest na trzech poziomach:

 1. Studia pierwszego stopnia – student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa uprawniający do wykonywania zawodu położnej  w państwach Unii Europejskiej;
 2. Studia pierwszego stopnia tzw. pomostowe – dla osób posiadających tytuł zawodowy: położna, absolwentów średnich szkół medycznych. Umożliwia dalszy rozwój zawodowy;
 3. Studia drugiego stopnia- student uzyskuje tytuł zawodowy magistra położnictwa.

 

Program studiów zawiera grupę przedmiotów podstawowych  m.in. takich jak anatomia, fizjologia, embriologia i genetyka, badanie fizykalne, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo oraz przedmioty kierunkowe, w szczególności filozofię i etykę zawodu położnej, podstawy opieki położniczej, techniki położnicze i prowadzenie porodu, podstawy opieki zdrowotnej, położnictwo i opiekę położniczą, ginekologię i opiekę ginekologiczną, neonatologię i opiekę neonatologiczną, pediatrię i pielęgniarstwo pediatryczne, rehabilitację w położnictwie, ginekologii i neonatologii, ratownictwo medyczne.

 

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Położnictwo studiów pierwszego stopnia posiada ogólną  wiedzę  medyczną oraz wiedzę  szczegółową  z zakresu położnictwa nauk humanistycznych
i społecznych. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie
z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Współdziała  w zespole terapeutycznym pionu opieki nad matką i dzieckiem. Propaguje zachowania prozdrowotne
i styl życia wspierający zdrowie.

Absolwent posiada umiejętności :

 • prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa;
 • wykonywania świadczeń  zdrowotnych wobec: kobiety ciężarnej, rodzącej i jej rodziny oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz
  w okresie przekwitania i senium;
 • rozpoznawania ciąży i sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzania badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;
 • prowadzenia porodu fizjologicznego oraz monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;
 • przyjmowania porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza;
 • podejmowania koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza,
  w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska;
 • sprawowania opieki nad matką i monitorowania przebiegu okresu poporodowego;
 • badania noworodków i opiekę nad nimi;
 • realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
 • samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
 • profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;
 •  wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Położnictwo studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną wiedzę
z zakresu położnictwa.

 

A co po studiach?…

Absolwent posiada umiejętności:

 • organizowania i nadzorowania opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej;
 • wdrażania do praktyki najnowszej wiedzy;
 • współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki;
 • podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej;
 • wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów podejmowania badań.

 

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej realizuje swoje zadania zawodowe w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej, w ramach praktyki indywidualnej i grupowej;
 • w szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej;
 • specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej: domy narodzin, poradnie: ginekologiczno-położnicze, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologiczne, neonatologiczne, laktacyjne, promocji zdrowia;
 • sanatoriach posiadających jednostki położnicze;
 • szkołach rodzenia;
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Za wykonywanie zawodu położnej uważa się również:

 • nauczanie zawodu położnej;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie opieki położniczej;
 • kierowanie pracą zawodową położnych.

 

Położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego takich jak: szkolenie specjalizacyjne,  kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne czy kursy dokształcające.